194 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Biebrzański System Gospodarki Odpadami

Biebrzański System Gospodarki Odpadami


Idea utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami, któryby w sposób kompleksowy i racjonalny rozwiązywał problemy zagospodarowania odpadów na obszarze gmin nadbiebrzańskich, zrodziła się już w 2000 roku. Wówczas to zostało zorganizowane Forum władz samorządowych, podczas którego zgodnie postanowiono o konieczności opracowania wspólnego dla wszystkich programu gospodarki odpadami. Uzasadnionym, zwłaszcza ekonomicznie okazał się pomysł zjednoczenia w sposób organizacyjny w celu realizacji tego wieloetapowego projektu. Przedstawiciele władz samorządowych złożyli w tym celu deklarację utworzenia związku międzygminnego. Pierwotnie opracowany program pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami” (BSGO) ulegał z czasem koniecznym modyfikacjom, chociażby ze względu na rozszerzający się obszaru zasięgu projektu. Niemniej założenia wciąż skupiają się wokół racjonalnego, kompleksowego zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującym wszystkich mieszkańców gmin objętych projektem.
Z uwagi na złożony proces realizacji projektu, ogromny obszar oddziaływania oraz konieczność poniesienia wielomilionowych kosztów inwestycyjnych Biebrzański Program Gospodarki Odpadami został podzielony na II główne etapy oraz wymagał utworzenia odrębnego podmiotu, któryby odpowiadał za właściwe funkcjonowanie i eksploatację systemu. W tym celu została utworzona spółka prawa handlowego BIOM Sp. z o.o , której siedziba obecnie mieści się w Dolistowie Starym I, przy Zakładzie Recyklingu.

I etap BSGO

Głównym celem I etapu BSGO było utworzenie sytemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zaplecza umożliwiającego zagospodarowywanie zbieranych w sposób selektywny odpadów.
Docelowo programem tym zostało objętych 13 gmin: Nowy Dwór, Lipsk, Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sztabin, Jaświły, Goniądz, Mońki, Trzcianne, Augustów, Płaska, Nowinka oraz Miasto Augustów.

W ramach I etapu BSGO wyodrębniono 2 poziomy realizacji:

1. „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym” jako zadanie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Fundację EKOFUNDUSZ z siedzibą w Warszawie
2. „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów” jako zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku oraz ze środków programu SAPARD


Przedsięwzięcie zostało zakończone w czerwcu 2005 roku, w ramach którego wśród mieszkańców gmin objętych projektem został wdrożony system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w systemie tzw. zbiórki „u źródła”, jak również zakupiono pojemniki na odpady o różnej pojemności, w tym pojemniki na odpady organiczne, pojemniki na akumulatory, baterie, kontenery na odpady problemowe oraz worki foliowe o poj. 120 l., zakupiono 2 samochody bezpylne o poj. 22 i 12 m³ oraz śmieciarkę do zbiórki odpadów organicznych oraz wybudowano i wyposażono Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, którego podstawowym segmentem technologicznym jest sortownia mechaniczno – ręczna przeznaczona do doczyszczania zbieranych surowców wtórnych. Zadaniem zakładu jest doczyszczanie, sortowanie zebranych odpadów oraz przygotowanie ich do odzysku i recyklingu u odbiorców zewnętrznych.

Działania podjęte w ramach I etapu BSGO umożliwiły rzeczywiste rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów na terenie 13 gmin. W celu poprawnego prowadzenia sytemu selektywnej zbiórki odpadów opracowano treść i wydrukowano ulotki edukacyjno – informacyjne, które następnie rozpropagowano wśród mieszkańców gmin. Wdrażanie systemu poprzedzone zostało spotkaniami z mieszkańcami w poszczególnych gminach, które organizowane były przy współpracy sołtysów. Selektywna zbiórka odpadów obecnie prowadzona jest poprzez specjalistyczne firmy tj. „BIOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Mońkach, „NECKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Augustowie. Ponadto usługi związane ze zbiórką odpadów na terenie gmin członkowskich Związku, świadczone są przez firmy „zewnętrzne” min. MPO, ASTWA.

II etap BSGO

Stanowi kontynuację działań zakończonych w I etapie BSGO i obejmuje 19 gmin: Miasto Augustów, Gm. Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola (powiat sokólski), Miasto Grajewo, Gm. Grajewo, Rajgród, zamieszkałych ogółem przez ok 160 tys. mieszkańców.

Głównym założeniem realizacji II etapu BSGO jest ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne. W tym celu planowane są niezbędne inwestycje polegające na
- wybudowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)w Koszarówce gm. Grajewo, które obok Zakładu Recyklingu w Dolistowie starym stanowić będzie główny ośrodek zagospodarowania odpadów na terenie objętym projektem
- budowie składowiska przy ZZO, ze względu na konieczność zamknięcia składowisk niespełniajacych minimalnych wymagań formalnych do końca 2009 roku.
- budowie Zakładu Zagospodarowania Komunalnych Odpadów Organicznych oraz kompostowni będącej częścią ZZO z uwagi na brak w gminach możliwości technicznych ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych,
- budowie 3 stacji przeładunkowych w Dąbrowie Białostockiej, Mońkach i Augustowie, których zadaniem będzie poprawa efektywności transportu odpadów na obszarze projektu, umożliwiającej zmniejszenie kosztów transportu z obszarów odległych oraz zwiększenie stopnia zagęszczenia przewożonych odpadów
- rekultywacji trzech składowisk
- doposażeniu i modernizacji składowiska w Dąbrowie Białostockiej 
- doposażeniu Sortowni w Dolistowie Starym z uwagi na konieczność wzrostu ilości wydzielanych odpadów, wynikającej z wymogów określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Oprócz zaplecza technicznego umożliwiającego wywiązanie się samorządów gminnych z obowiązku zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, podejmowane będą wspólne działania zmierzające do utworzenia jednolitego systemu gospodarki odpadami poprzez wdrożenie jednolitego programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla całego obszaru objętego projektem, opracowanie wspólnej strategii w zakresie świadczenia zbiórki i transportu odpadów.

Umowę o dofinansowanie Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” podpisano w dniu 11 grudnia 2009 roku pomiędzy BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Okres realizacji Projektu - 2009-2013
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu – 52,1 mln PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności – 21,9 mln PLN


Strona Projektu  -  www.projekt.biom-recykling.pl 

Strona Beneficjenta - www.biom-recykling.pl


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Katarzyna Harackiewicz
Dokument z dnia: 17.03.2009
Dokument oglądany razy: 3 692
Opublikował: Katarzyna Harackiewicz
Publikacja dnia: 19.01.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl