61 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Rejestr Uchwał Zgromadzenia ZK Biebrza

Dokument usunięty dnia 09.03.2009
powód: informacje znajdują się na podstronie " Uchwały Zgromadzenia"

LP

Nr uchwały

Nr uchwały

data

protokół

2007

1

I/1/07

Zmiany Statutu Związku Komunalnego Biebrza

19.02.2007

I/2007

2

I/2/07

Zatwierdzenia Regulaminu Biura Związku Komunalnego Biebrza

-

załącznik 2

3

I/3/07

Określenia wysokości składki członkowskiej na 2007 rok

-

uchwała
załącznik

4

II/4/07

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

05.03.2007

II/2007
zobacz

5

II/5/07

Wyboru zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

-

zobacz

6

II/6/07

Wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

zobacz

7

II/7/07

Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

zobacz

8

II/8/07

Wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

zobacz

9

II/9/07

Wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Biebrza

-

zobacz

10

-

-

-

-

2006

1

I/1/06

Określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2006

24.02.2006

I/2006

2

II/2/06

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

31.03.2006

II/2006

3

II/3/06

Zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

-

-

4

II/4/06

Planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

-

-

5

III/5/06

Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2005 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2005 rok

28.04.2006

III/2006

6

IV/6/06

Procedury uchwalania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi planu finansowego

23.10.2006

IV/2006

7

IV/7/06

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I półrocze roku budżetowego

uchylona

-

8

IV/8/06

Zmiany uchwały Nr VI/13/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie współfinansownia przygotowania przedsięwzięcia „Biebrzański System Gospodarki Odpadami Etap II” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z NFOŚiGW

-

-

9

V/8/06

Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza na 2006 rok

27.12.2006

V/2006

10

V/9/06

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I półrocze roku budżetowego

-

-

2005

1

I/1/05

Określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2005

16.03.2005

I/2005

2

I/2/05

Budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

-

-

3

I/3/05

Przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu

-

-

4

II/4/05

Wniesienia wkładu niepienięznego do spółki BIOM sp. z o. o.

31.03.2005

II/2005

5

III/5/05

Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2004 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza

25.04.2005

III/2005

6

III/6/05

Wniesienia wkładu niepienięznego do spółki BIOM sp. z o.o.

-

-

7

III/7/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

-

-

8

IV/8/05

Wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM sp. z o. o.

08.06.2005

IV/2005

9

IV/9/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

-

-

10

V/10/05

Zmiany uchwały Nr IV/8/05 z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM sp. z o. o.

08.07.2005

V/2005

11

V/11/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

-

-

12

VI/12/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

31.08.2005

VI/2005

13

VI/13/05

Współfinansowania przygotowania do przedsięwzięcia „BIEBRZAŃSKI SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI Etap II” wskazanego przez Ministra Środowiska do dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z NFOŚiGW

-

-

14

VII/14/05

Wniesienia wkładu pieniężnego do spółki BIOM sp. z o. o.

28.12.205

VII/2005

15

VII/15/05

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2005 rok

-

-

`6

VII/16/05

Przyjęcia nowych członków do Związku Komunalnego Biebrza

-

-

2004

1

I/1/04

Określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2004

13.02.2004

I/2004

2

II/2/04

Budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

29.03.2004

II/2004

3

II/3/04

Upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

-

-

4

II/4/04

Upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-

-

5

III/5/04

Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za rok 2003 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za 2003 rok

-

III/2004

6

-

-

-

-

7

IV/7/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

21.05.2004

IV/2004

8

IV/8/04

Zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku

-

-

9

IV/9/04

Upoważnienia Zarządu Związku Komunalnego Biebrza do zawarcia umowy zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

-

-

10

V/10/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

25.06.2004

V/2004

11

VI/11/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

25.08.2004

VI/2004

12

VI/12/04

Przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn.„Opracowanie Koncepcji Wodno-Ściekowej dla Miast i Gmin Związku Komunalnego Biebrza”

-

-

13

VI/13/04

Przystąpienie do programu „Pilotażowy Program Leader +”

-

-

14

VII/14/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

02.12.2004

VII/2004

15

VII/15/04

Zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizację przedsięwzięcia objętego programem „SAPARD”

-

-

16

VII/16/04

Upoważnienia Zarządu Związku Komunalnego Biebrza do zawarcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

uchylona

17

VII/17/04

Przyjęcia zmian w statucie Związku Komunalnego Biebrza

-

-

18

VIII/18/04

Zmian w budżecie Związku Komunalnego Biebrza na 2004 rok

27.12.2004

VIII/2004

19

VIII/19/04

Zaciągnięcia kredytu pomostowego na realizację przedsięwzięcia objętego programem „SAPARD”

-

-

20

VIII/20/04

Upoważnienia Zarządu Związku Komunalnego Biebrza do wystawienia weksla in blanco na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

-

VIII/2004

2003

1

I/1/03

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

19.02.2003

I/2003

2

I/2/03

Wyboru Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia

-

-

3

I/3/03

Wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

-

4

I/4/03

Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

-

5

I/5/03

Wyboru Członków Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

-

6

I/6/03

Wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Biebrza

-

-

7

I/7/03

Określenia wysokości składki członkowskiej na rok 2003

-

-

8

I/8/03

Uchwalenia budżetu Związku Komunalnego Biebrza na 2003 rok

-

-

9

I/9/03

Zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza

-

-

10

I/10/03

Przyjęcia do realizacji programu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami”

-

-

11

I/11/03

Przyjęcia do realizacji programu „Porozumienie dla Przyrody”

-

-

12

II/12/03

Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2002 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Biebrza za rok 2002

30.04.2003

II/2003

13

II/13/03

Przyjęcia nowych członków Związku Komunalnego Biebrza

-

-

14

II/14/03

Ustalenia kierunków działania Zarządu Związku Komunalnego Biebrza zmierzających do uzyskania dotacji w Ekofunduszu i zaciągnięcia pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

-

-

15

III/15/03

Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego Biebrza z I półrocze roku budżetowego

11.09.2003

III/2003

16

III/16/03

Procedury uchwalania budżetu Związku Komunalnego Biebrza oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

-

-

17

III/17/03

Uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Związku Komunalnego Biebrza

-

-

18

IV/18/03

Powołania Skarbnika Związku Komunalnego Biebrza

22.12.2003

IV/2003

19

IV/19/03

Zmiany uchwały Nr I/7/03 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej na 2003 rok

-

-

20

IV/20/03

Zmiany budżetu Związku na rok 2003

-

-

2002

1

I/1/02

Przyjęcia regulaminu obrad i Ordynacji wyborczej I Sesji Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

25.01.2002

I/2002

2

I/2/02

Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

-

-

3

I/3/02

Wyboru Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia

-

-

4

I/4/02

Wyboru Przewodniczącego Zarządu

-

-

5

I/5/02

Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu

-

-

6

I/6/02

Wyboru członków Zarządu

-

-

7

I/7/02

Wyboru i powołania składu Komisji Rewizyjnej

-

-

8

I/8/02

Powołania Skarbnika Związku

-

-

9

I/9/02

Uchwalenia Regulaminu Biura Zarządu Związku Komunalnego Biebrza

-

-

10

I/10/02

Ustalenia rocznej składki członkowskiej na 2002 rok

-

-

11

I/11/02

Przyjęcia opracowania programu pn. „Biebrzański system gospodarki odpadami”

-

-

12

I/12/02

Zobowiązania Zarządu Związku do przegotowania założeń prawno – organizacyjnych i ekonomicznych programu służącego realizacji zadań gospodarki komunalnej Związku Komunalnego Biebrza

25.01.2002

-

13

II/13/02

Planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2002

29.03.2002

II/2002

14

II/14/02

Upoważnienia składania woli w imieniu Związku Komunalnego Biebrza w zakresie zarządu mieniem

-

-

15

II/15/02

Określenia wysokości wynagrodzenia Kierownikowi Biura Związku Komunalnego Biebrza

uchylona

16

III/16/02

Upoważnienia Zarządu Związku do przyznania dotacji na dofinansowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami

28.06.2002

III/2002

17

IV/17/02

Utworzenia spółki prawa handlowego

08.10.2002

IV/2002

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 2 080
Opublikował: Robert Augustyn
Publikacja dnia: 10.04.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl