42 BIP - Związek Komunalny Biebrza
   mapa strony    -    kontakt   

Tego dokonaliśmy

Wersja archiwalna z dnia 10.04.2007

INFORMACJE O WYKONANYCH ZADANIACH

1. „Koncepcja gospodarki wodno – ściekowej”

W ramach zadania została wykonana dokumentacja w postaci opracowania koncepcji gospodarki wodno – ściekowej dla gmin członkowskich Związku przez firmę EKOM z Białegostoku. Opracowanie w formie pisemnej i na nośniku CD została przesłana gminom członkowskim Związku, w celu ewentualnej weryfikacji.

Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania pochodziły z dochodów własnych Związku. Wydatki poniesione na realizację tego zadania wyniosły 51.240,00 zł i były niższe od zaplanowanych wydatków budżetowych Związku.

2. „Budowa Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym”

W ramach I etapu Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami została zakończona inwestycja polegająca na wybudowaniu i wyposażeniu Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym.

Składowe elementy wykonane w ramach inwestycji:

1. zagospodarowanie terenu:

 • hala sortowni i magazynowania (9014m³)
 • wiata magazynu odpadów niebezpiecznych (83 m²)
 • drogi dojazdowe i plac manewrowe (0,35 ha)
 • pomieszczenie socjalno – biurowe

2. uzbrojenie terenu:

 • sieć wodociągowa,
 • doprowadzenie energii elektrycznej, stacja transformatorowa,
 • sieć kanalizacyjna,
 • zbiornik retencyjny

3. zakup urządzeń technicznych:

 • linia sortownicza wraz z kabiną i kontenerami (na surowce wtórne oraz balast)
 • ładowarka teleskopowa BOBCAT T – 2566
 • prasa do belowania odpadów o sile belowania 20 Mg,
 • wózek widłowy,
 • waga samochodowa (SCHENK typu DFT – E2; nośność 60 Mg; wyposażoną w komputer do sterowania wagą),
 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych (2 stoły rolkowe, piła tarczowa ręczna, 3 kosze o poj. 1,5 m³, dźwig warsztatowy, nożyce do blachy)
 • punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych ( 2 pojemniki ekologiczne o poj 7m³, 2 pojemniki na akumulatory o poj. 500l, 2 beczki z tworzywa chemoodpornego o poj 200 l, pojemnik na świetlówki, 2 beczki metalowe o poj 200l),

4. ogrodzenie terenu (377 mb) i wykonanie pasa zieleni izolacyjnej (powierzchnia 0,1695 ha).

Zadanie współfinasowane zostało przez Fundację EkoFundusz z siedzibą w Warszawie w wysokości 197 600 zł ( w roku 2005); NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie w wysokości 2 731 398 zł ( w 2005 roku) oraz WFOŚiGW w Białymstoku w formie pożyczki w wysokości 517 306,80 zł.

Inwestor zastępczy – PHU JUWA z siedziba w Białymstoku.

wykonawca – Instal Białstok S.A. z siedzibą w Białymstoku.

Uroczyste uruchomienie Zakładu Recyklingu odbyło się w miesiącu wrześniu 2005 roku przy udziale min. przedstawicieli instytucji współfinansujących inwestycję, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej oraz wykonawców.

3. „Kompleksowy system zbiórki i zagospodarowania odpadów”

Zrealizowany jako etap Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami odnoszący się do gmin: Lipsk, Sztabin, Augustów, Nowinka, Płaska. W ramach zadania zakupiono pojemniki do zbiórki odpadów, śmieciarki do zbiórki odpadów organicznych, kompator oraz prasę do belowania odpadów. Dostawca został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego (Towarzystwo Gospodarcze Sp. z o. o.). zadanie zostało współfinasowane przez WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 1.463.581,54 zł w formie pożyczki (umowa nr 063/04/B-OZ/SZ-492/P) oraz w wysokości 1.326.318 zł w formie dotacji programu SAPARD (kredyt na prefinansowanie zadania zaciągnięty został w BOŚ S.A o/Białystok).

Łączny koszt zadania – 2.789.900,00 zł, co stanowi 100 % wykonania założeń budżetowych.

W ramach systemu BSGO zakupione zostały pojemniki na odpady o poj. 1100 l (1088 szt) i 110 l (1913 szt); pojemniki na odpady surowcowe 110 l (244 szt.), pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych 110 l (133 szt); pojemniki na odpady organiczne (319 szt); kontenery na odpady problemowe (11 szt); pojemniki na akumulatory (22 szt); pojemniki na baterie (120 szt); worki foliowe 120 l (238 887 szt) oraz śmieciarka Ekocel Medium o poj 22 m³ na podwoziu MAN i śmieciarka Ekocel Medium S o poj 12 m³ do zbiórki odpadów organicznych z urządzeniem myjącym, na podwoziu MAN.

Zakończone inwestycje, zakup pojemników, worków do segregacji odpadów oraz specjalistycznego sprzętu transportowego umożliwiło rzeczywiste rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów w systemie „u źródła” wśród mieszkańców. W celu poprawnego prowadzenia sytemu selektywnej zbiórki odpadów opracowano treść i wydrukowano ulotki edukacyjno – informacyjne, które następnie rozpropagowano wśród mieszkańców gmin. Wdrażanie systemu poprzedzone zostało spotkaniami z mieszkańcami w poszczególnych gminach, które organizowane były przy współpracy sołtysów. Selektywna zbiórka odpadów obecnie prowadzona jest poprzez specjalistyczne firmy tj. „BIOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, PGKiM Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Mońkach, „NECKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Augustowie. Ponadto usługi związane ze zbiórką odpadów na terenie gmin członkowskich Związku, świadczone są przez firmy „zewnętrzne” min. MPO, ASTWA.

Związek Komunalny Biebrza, jako 1 ze wspólników spółki prawa handlowego: „BIOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, na mocy uchwał Zgromadzenia Związku dokonał w 2005 roku wniesienia aportu pieniężnego oraz aportu niepieniężnego w postaci budynku Zakładu Recyklingi i jego wyposażenia, śmieciarek, pojemników i kontenerów na odpady -zakupionych w związku z realizowanymi inwestycjami na rzecz spółki. Tym samym zwiększając swoje udziały w spółce.

4. „Budowa boiska do piłki nożnej w Suchowoli przy ul, Targowej”.

Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły 319 97 zł, co stanowi 100 % realizacji wydatków budżetowych.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków z programu SAPARD w kwocie 112 997 zł. (kredyt na prefinansowanie zadania zaciągnięty został w PKO BP) oraz gminy Suchowola w wysokości 206 700 zł.

5. Program „Porozumienie dla przyrody”

Czynności wynikające z realizacji programu „Porozumienie dla Przyrody” polegały na przygotowaniu i realizacji projektu „Nasze gminy chronią mokradła: Nowy Lipsk” Podejmowane czynności współfinansowano ze środków GEF/SGP poprzez stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej oraz ze środków EkoFunduszu..

Realizacja projektu przebiegała przy trójstronnej współpracy: stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej, Związku Komunalnego Biebrza i Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Projekt ma na celu zachowanie środowisk sprzyjających ptakom wodno-błotnych oraz udostępnienie go dla obserwatorów ptaków i turystów - przyrodników. Zaplanowano trzy bloki zadań: budowę infrastruktury przyrodniczej, czynną ochronę łąk (wykaszanie i odkrzaczanie) oraz zakup sprzętu do prowadzenia tych prac.

Zaplanowano wykonanie dwóch wież widokowych na granicy gruntów mineralnych i bagien w miejscowości Nowy Lipsk oraz jednej w Szuszalewie. Infrastruktura jest funkcyjnie powiązana z istniejącymi i planowanymi szlakami turystycznymi. Ponadto zaplanowano opracowane i wytyczone w terenie ok. 10 km. nowych szlaków turystyczno-edukacyjnych, poprowadzonych w taki sposób, aby turyści mieli wgląd w ostoje bez zakłócania spokoju żyjących tam ptaków.Przewidziano też wydanie przewodnika po szlakach przyrodniczych w górnym basenie Biebrzy.

Czynna ochrona podmokłych łąk będzie polegała na zachowaniu lub odtwarzaniu właściwych zbiorowisk roślinnych. Zaplanowano odkrzaczenie i wykoszenie w ciągu dwóch lat 328ha łąk. Ponadto przewidziano odsłonięcie 94 ha zarośli brzozy niskiej poprzez wycięcie zagłuszających ją krzaków. Zabiegi prawie w całości były realizowane na gruntach prywatnych.

Prace te miały być wykonane przy użyciu zakupionego w ramach projektu sprzętu. Przewidziano zakup specjalnego kombajnu do wykaszania roślinności na bagnach wraz platformy do wywozu biomasy, przystosowanych do pracy na bagnach oraz zakup pilarki i 2 wykaszarek wysięgnikowych.

Zadania uczestników projektu:

a/ Pracowni Architektury Żywej:

 • Wycinanie zakrzaczeń z powierzchni 197,9 ha łąk bagiennych z usuwaniem biomasy,
 • wybudowanie dwóch wież widokowych w Nowym Lipsku,
 • wytyczenie i oznakowanie w terenie ok. 10 km ścieżek przyrodniczych,
 • wykonanie witryny internetowej,
 • wykonanie i ustawienie w terenie 7 tablic informacyjno-edukacyjnych

b/ Związku Komunalnego Biebrza

 • Zakup pilarki i 2 wykaszarek wysięgnikowych.
 • Wycinanie zakrzaczeń z powierzchni 130,1 ha łąk bagiennych z usuwaniem biomasy
 • Jednokrotne wykoszenie 328 ha łąk bagiennych z usuwaniem biomasy (przy pomocy kombajnu),
 • Odsłonięcie zbiorowisk brzozy niskiej o powierzchni 94 ha - wycinanie zakrzaczeń
 • wybudowanie wieży widokowej we wsi Szuszalewo,
 • budowy kładki drewnianej pomiędzy Jałowem a Szuszalewem
 • przygotowanie i druk przewodnika po ścieżkach przyrodniczych (w jęz. polskim, angielskim i niemieckim)

c/ Biebrzańskiego Parku Narodowego:

 • Zakup kombajnu do wykaszania łąk bagiennych i zbioru pokosu z platformą do transportu biomasy.

W ramach prowadzonych prac wykonano łącznie:

 • odkrzaczony został teren łąk bagiennych w Basenie Górnej Biebrzy o powierzchni ok. 230 hektarów;
 • odsłonięto zbiorowiska brzozy niskiej na powierzchni 94 hektarów,
 • wybudowano dwie wieże widokowe w okolicy wsi Nowy Lipsk,
 • wybudowano wieżę widokową we wsi Szuszalewo,
 • wytyczono i oznakowano w terenie przebieg ścieżek przyrodniczych,
 • wykonano i ustawiono w terenie tablice informacyjno-edukacyjne,
 • uruchomiono witrynę internetową dla Górnej Biebrzy,
 • został opracowany i wydany w trzech wersjach językowych przewodnik po ścieżkach przyrodniczych okolic Lipska (w nakładzie 4 tys. egzemplarzy),
 • zakupiono pilarkę i wycinarki.
 • Zasadnicze znaczenie miał stosunek do projektu miejscowej ludności, która jest właścicielem gruntów obszaru projektu. Negatywne podejście uzewnętrzniło się wśród właścicieli gruntów wsi Szuszalewo.

  Zabiegi były realizowane na gruntach prywatnych za zgodą ich właścicieli. Pomimo spotkań grupowych i indywidualnych z właścicielami nie udało się przekonać wszystkich do udzielenia takiej zgody, co uniemożliwiło realizację pełnego zakresu prac. Problemem nie jest tu brak chętnych do ich wykonania. W tym względzie panuje popyt nad podażą. Wolę zatrudnienia wyraziło wiele osób, które wcześniej zatrudnialiśmy na gruntach wsi Nowy Lipsk jak tez nieliczni mieszkańcy Szuszalewa, którzy wykonywali zabiegi w drugiej połowie 2005r.

  Równocześnie podejmowane przez Biebrzański Park Narodowy wysiłki zakupu odpowiedniego sprzętu do wykaszania bagiennych łąk (kombajnu) nie przyniosły rezultatu. Brak jest takiego sprzętu na rynku – poza rozwiązaniami prototypowymi, nie sprawdzonymi w warunkach bagiennych.

  Z powodu opisanych wyżej obiektywnych trudności tempo jak zakres zadań uległy znaczącym zmianom. Decyzja w tej sprawie należała do fundacji EkoFundusz, dotującej zadania partnerów. Ostateczne decyzje co do zakresu zadań jakie miałyby być kontynuowane zostały podjęte w lipcu i wrześniu 2006r.

  Uznając za wysoce prawdopodobne, że jednak nieskuteczne będą dalsze starania o uzyskanie zgody właścicieli gruntów ze wsi Szuszalewo na prowadzenie zabiegów ochronnych i przełamanie ich argumentu „nie … bo nie”, wyłączono z planu projektu te działania, które bezpośrednio były związane z zaistniałym problemem:

  1. wycinanie zakrzaczeń z obszaru o powierzchni 93,42 ha;
  2. budowy kładki drewnianej pomiędzy Jałowem a Szuszalewem;
  3. wykoszenia 328 ha łąk bagiennych.
  4. budowy kładki drewnianej pomiędzy Jałowem a Szuszalewem.

  6. Pilotażowy program „LEADER +

  Realizacja projektu „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin Dorzecza Biebrzy” pozwoliła na aktywizację społeczności lokalnej gmin Związku Komunalnego Biebrza na rzecz rozwoju regionu. Umożliwiła wyłonienie lokalnych liderów, którzy w przeszłości mogli być przeoczeni, upublicznienie ich pomysłów, a w przyszłości pozyskanie środków na ich wdrożenie. Umożliwiła kompleksowe podejście do problemów regionu poprzez zaangażowanie całej lokalnej wspólnoty: władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i osób prywatnych.

  Przedstawiciele Związku Komunalnego Biebrza, Biebrzańskiego Parku Narodowego, stowarzyszenia Pracownia Architektury Żywej i Monieckiego Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Wsi podpisali 31 sierpnia 2004r. deklarację współpracy, której celem było wspólne przystąpienie do „Pilotażowego Programu Leader +” w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Opracowany został projekt: „Utworzenie Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin Dorzecza Biebrzy”. Wnioskodawcą projektu był Związek Komunalny Biebrza.

  Projekt realizowany był na terenie województwa podlaskiego, w jedenastu gminach należących do Związku Komunalnego Biebrza – Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Jaświły, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Nowinka, Augustów, Korycin, Janów.

  W ramach projektu została wyłoniona grupa osób zdolna do pełnienia roli lokalnych przywódców i doradców. W trakcie szkoleń osoby te nabyły umiejętność profesjonalnego kierowania pracą zespołów i znajomość procedur planowania na poziomie strategicznym i operacyjnym.

  Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku, a zakończyła w maju 2006r. W trakcie realizacji zorganizowane zostały otwarte warsztaty poświęcone identyfikacji problemów, zagrożeń i ograniczeń rozwoju Doliny Biebrzy, oraz metodom aktywizacji mieszkańców tych terenów. Na zakończenie warsztatów wyłoniona została grupa osób, która uczestniczyła w cyklu szkoleń, poświęconych m.in. o tworzeniu i aspektach prawnych działania organizacji, planowaniu strategicznym. Dwie osoby spośród tej grupy zostały przeszkolone w zakresie projektowania i prowadzenia witryn internetowych. Były one odpowiedzialne za uruchomienie portalu internetowego informującego o działalności grupy.

  Dnia 08.04.2006r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Suchowoli nastąpiło podpisanie przez Fundatorów Fundacji Biebrzańskiej aktu założycielskiego Fundacji. Dnia 28.04.2006 Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Prace nad Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęły się wkrótce po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Ostateczna wersja dokumentu opracowana została w maj 2006. Strategia zatwierdzona została przez Radę Fundacji Biebrzańskiej w dniu 22.05.2006.

  Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana została konferencja podsumowująca Schemat I programu Leader + i prezentująca Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Cele projektu,

  ogólne

  • realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji regionu,
  • stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju regionu,
  • budowanie partnerstw publiczno prywatnych.

  szczegółowe,

  • przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • utworzenie Lokalnej Grupy Działania,
  • promocja regionu,
  • mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju regionu.

  Rezultaty (wskaźniki realizacji celów projektu),

  W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

  • Cykl szkoleń z zakresu zarządzania organizacją - 20 osób; 10 dni szkoleń
  • Szkolenie z zakresu projektowania stron www - 2 osoby/członkowie LGD
  • Warsztaty - 2 cykle tematyczne, dla łącznej liczby ok. 140 osób
  • Opracowanie, powielenie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych
  • Zaprojektowanie i uruchomienie portalu internetowego
  • Opracowanie społecznych wskaźników zrównoważonego rozwoju dla ZSROW
  • Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Dorzecza Biebrzy
  • Rejestracja LGD – „Fundacja Biebrzańska”
  • Konferencja podsumowująca Schemat I Programu Leader +.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Robert Augustyn
Dokument z dnia: 10.04.2007
Dokument oglądany razy: 4
Opublikował: Robert Augustyn
Publikacja dnia: 10.04.2007
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl